Уважаеми клиенти,

На основание чл.33 от Общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители на „ОНЛАЙН ДИРЕКТ“ EООД ви уведомяваме чрез публикация на уеб страницата си, че от дата 11.05.2020г. „ОНЛАЙН ДИРЕКТ“ EООД  прехвърля едностранно отчасти правата и задълженията си по индивидуалните договори с крайните потребители, а именно: прехвърля правата и задълженията за доставката на услугата „телевизия“ на трето лице – „ТВН Дистрибуция България“ЕООД, ЕИК 204258417,  със седалище и адрес на управление – гр.Русе, ул.”Църковна независимост”, №18, ет.1, представлявано от Свилен Руменов Максимов – управител. Същото е надлежно регистрирано в КРС като предприятие, осъществяващо електронни съобщителни услуги и предоставя по- добри и качествени услуги. „ОНЛАЙН ДИРЕКТ“ EООД остава отговорен пред ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и гарантира качественото изпълнение на задълженията на новия оператор по договорите за услуги до по – късната дата между изтичането срока на договора или изтичането на шест месеца от датата на влизане в сила на договора, по силата на който частично са прехвърлени на новия оператор правата и задълженията за доставката на услугата „телевизия“ по договорите за услуги.